LT RU PL

Darželio nuostatai

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. birželio 18 d.

sprendimu Nr. 1-1901

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PRIE PASAKŲ PARKO“

NUOSTATAI

 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vilniaus lopšelio-darželio “Prie pasakų parko” nuostatai (toliau – Nuostatai) nurodo Vilniaus lopšelio-darželio “Prie pasakų parko” (toliau – Darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, įstaigos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, aprašo Darželio bendruomenės teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Darželio oficialusis pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis “Prie pasakų parko”. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190028858. Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.
 3. Darželio istorija: darželio įsteigimo data – 1976-10-10. Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 149 įsteigtas Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto Vilniaus m. švietimo skyriaus 1976-10-10 įsakymu Nr. 122. Vilniaus miesto tarybos 1998-02-04 sprendimu Nr.128 darželiui suteiktas pavadinimas „Prie pasakų parko“.
 4. Darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Darželio priklausomybė – Vilniaus miesto savivaldybės (kodas 20).
 6. Darželio savininkas – Vilniaus miesto savivaldybė.
 7. Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, kuri:

7.1. tvirtina Darželio įstaigos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Darželio įstaigos vadovą;

7.3. priima sprendimą dėl Darželio įstaigos buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl Darželio reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl Darželio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7. sprendžia kitus įstatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Darželio adresas – L. Asanavičiūtės g. 7, LT – 04300   Vilnius.
 2. Darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla (3110).
 3. Darželio pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties lopšelis-darželis su specialiosios paskirties grupėmis, vaikų turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei kitais kompleksiniais raidos sutrikimais, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
 4. Mokymo kalba – rusų, lenkų.
 5. Ugdymo forma –dieninė, savaitinė švietimo įstaiga.
 6. Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą(as) Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, gali turėti savo atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

(PILNAS DOKUMENTAS)