LT RU PL

Personalo etikos kodeksas

PATVIRTINTA

Vilniaus lopšelio – darželio „Prie pasakų parko“

Direktoriaus 2021 m. rugsėjo ___ d.

įsakymu Nr. _____

 

DARBUOTOJŲ BENDRAVIMO IR ETIKOS

TAISYKLĖS

 

 

 

 

 

 

Vilnius

2021

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vilniaus lopšelio – darželio „Prie pasakų parko“ (toliau – Įstaiga) darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklėse (toliau – DBET) skelbiamos žmogiškosios ir profesinės etikos vertybinės nuostatos ir moralaus elgesio principai, kuriais įsipareigoja vadovautis visi Įstaigos darbuotojai.
 2. Šių Taisyklių tikslas – apibrėžti veiklos principus, elgesio ir bendravimo taisykles, kurių turi laikytis Įstaigos darbuotojai, įgyvendindami savo teises, vykdydami teisės aktuose, nuostatuose, Įstaigos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse nustatytas pareigas bei funkcijas, didinti pasitikėjimą Įstaigos bendruomene.
 3. Pagrindinės sąvokos:

3.1. Etika – tai asmens elgesį ir veiksmus sąlygojantis vertybių taikymas.

3.2. Moralė – tai žmonių elgesį reguliuojančios normos ir principai.

3.3. Darbuotojų etika – dora, pareigingumu, atsakingumu, kūrybingumu, sąžiningumu, teisingumu, žmoniškumu, objektyvumu grindžiami tarpusavio ir darbo santykiai, nepriekaištingas etinės elgsenos laikymasis viešame gyvenime.

3.4. Etikos normų pažeidimas – poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomenėje, tarpusavio bendravime, sukeliantis prieštaringus bendradarbių vertinimus, pasireiškiančius priimtų etikos kodekse dorovinės elgsenos normų nepaisymu, ignoravimu ar pažeidimu, kuris blogina bendruomenės mikroklimatą, trikdo darbinę nuotaiką ir darbo ritmą.

3.5. Etikos problema – netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, pažeidžiant etikos normas.

3.6. Etiškas sprendimas – tai geras, teisingas, visuomenės daugumos puoselėjamoms vertybėms neprieštaraujantis sprendimas.

3.7. Interesų konfliktas – situacija, kai darbuotojas atlikdamas savo pareigas vykdo pavedimus ir priima sprendimus susijusius su jo privačiais interesais.

3.8. Privatus darbuotojo interesas – turtinis arba neturtinis darbuotojo suinteresuotumas.

3.9. Viešieji visuomenės (valstybės) interesai – visuomenės (valstybės) suinteresuotumas. Visuomenė tikisi, kad darbuotojas į darbą žiūrės kaip į pašaukimą.

3.10. Kompetencija – funkcinis gebėjimas adekvačiai atlikti tam tikrą veiklą, turėti jai pakankamai žinių, įgūdžių, energijos.

3.11. Vertybė – idėjos ir įsitikinimai formuojantys, skatinantys žmogaus būvį ar elgseną.

3.12. Tolerancija – pakantus gerbimas kitos nuomonės, požiūrių, įsitikinimų, tikėjimo.

 

II SKYRIUS

TAISYKLIŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. DBET tikslai:

4.1. nubrėžti Įstaigos darbuotojų tarpusavio santykių tolerancijos ribas, išryškinti akademinės etikos požiūriu teisingą elgesį;

4.2. vykdyti neetiško elgesio pasireiškimų prevenciją.

 1. DBET uždaviniai:

5.1. darbuotojams padėti geriau suprasti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias  akademinės srities vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą vienas kitam, toleranciją, profesinę, mokslinę ir pilietinę atsakomybę;

5.2. skatinti darbuotojų suvokimą, jog etinis aspektas yra svarbi bet kurios veiklos sprendimo dalis, svarbi prielaida didinti visuomenės pasitikėjimą Įstaigos veikla;

5.3. padėti Įstaigos darbuotojams vertinti ir spręsti konkrečias darbinio gyvenimo situacijas, kuriose iškyla etinio pobūdžio klausimai.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS REIKALAVIMAI

 Įstaigos darbuotojai įsipareigoja aktyviai palaikyti priimtus Įstaigos veiklos etikos reikalavimus siekiant, garbingai atstovauti įstaigą išorės gyvenime ir tinkamai reprezentuoti jos vardą Lietuvoje ir užsienyje.

 1. Objektyviai vertinti kitų darbus ir pastangas, atskleidžiant nepanaudotas galimybes, kolegiškai patariant ir padedant vieni kitiems.
 2. Laiku, atidžiai ir profesionaliai atlikti pareiginėse instrukcijose numatytus reikalavimus.
 3. Puoselėti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenės nariu bei su savivaldos tarybomis.
 4. Vadovautis skirtingų lyčių lygybės principu, būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, rasių, religinių bei politinių įsitikinimų atstovams.
 5. Suprasti, jog darbuotojų etiką pažeidžia:

11.1. interesantų arba kolegų diskriminavimas dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje ir kt. veikloje;

11.2. nesąžininga profesinė konkurencija tarp kolegų, dalyvavimas negarbinguose sandoriuose, visiems darbuotojams skirtos informacijos slėpimas, eskaluojami smulkmeniški konfliktai bei intrigos;

11.3. darbuotojo nepagarbus atsiliepimas apie nedalyvaujančio kolegos pedagoginius gebėjimus, asmenines savybes;

11.4. kai paviešinama ar viešai aptarinėjama konfidenciali informacija apie kolegas (darbo užmokestis, karjeros ketinimai, asmeniniai reikalai ir pan.).

 1. Atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinėms situacijoms, elgtis tolerantiškai, atvirai, objektyviai ir savikritiškai. Išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo.
 2. Tausoti ir atsakingai naudoti Įstaigos turtą, materialinius išteklius, taupiai naudoti valstybės, rėmėjų, investuotojų lėšas siekiant Įstaigos tikslų, vykdant uždavinius ir prisiimtus įsipareigojimus.
 3. Įstaigos etikos komisijos nariai, vadovaudamiesi atsakomybe, viešumu, turi teisingai nagrinėti prašymus, skundus, pareiškimus, neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo, savo įgaliojimus naudoti priimant nešališkus sprendimus, nesinaudoti tarnybine padėtimi.
 4. Kiekvienas Įstaigos narys turi prisiimti dalį atsakomybės už sklandų Įstaigos darbą, savo veikloje turi vadovautis bendruomenės viešaisiais interesais, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto.
 5. Gerbti ir aktyviai prisidėti, puoselėjant esamas ir kuriant naujas bendruomenės tradicijas.

 

IV SKYRIUS

DARBO ETIKA

 

 1. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykinėje srityje, darbuotojai turi būti kompetentingi, kultūringi, humaniški, teisingi, reiklūs sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti tokius savo asmeninius bruožus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikarščiavimas ir pan.
 2. Darbuotojas privalo nešiurkščiai, neįžeidžiančiai, bet reikliai reikšti kategorišką nepakantumą kolegų nesąžiningumui.
 3. Tiesioginių ar netiesioginių paslaugų, nesusijusių su darbo procesu, reikalavimas arba priėmimas iš aplinkinių, vertinamas kaip neetiškas poelgis.
 4. Primygtinai nereikalauti asmeninio pobūdžio informacijos iš ugdytinio.
 5. Pasitikėjimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos pateikimas (atskleidimas) tretiesiems asmenims, jų aptarinėjimas su kitais darbuotojais nesant specialaus pagrindo (teisinio pagrindo, naudos vaikui arba numatomos žalos kitiems).
 6. Neleistina naudoti privataus pobūdžio informacijos be išankstinio suderinimo
 7. Neleistinas, nekorektiškas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl asmeninės konkurencijos nesusijusiu su profesionalumu.

 

V SKYRIUS

TAISYKLIŲ PRIĖMIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 Būtina DBET priėmimo sąlyga – viešas projekto svarstymas, kad jis būtų priimtas kaip įsipareigojimas, o ne įpareigojimas.

 1. DBET priimtos kaip įstaigos bendruomenės sutarimas dėl tam tikrų vertybinių elgesio nuostatų turi palaikyti etinį susirūpinimą, skatinti svarstyti, diskutuoti etinius klausimus ir jų sprendimo būdus.
 2. Už Įstaigos darbuotojų etikos pažeidimus, atsižvelgiant į jų sunkumą taikytinos moralinio poveikio priemonės (pvz. pastaba, įspėjimas ir pan.).

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. DBET skelbiamas viešai – Įstaigos interneto svetainėje.
 2. Kiekvienas Įstaigos darbuotojas privalo savo veikloje vadovautis šiomis Taisyklėmis.
 3. DBET laikymąsi užtikrina Įstaigos vadovas vadovaudamasis.
 4. Darbuotojai su DBET supažindinami pasirašytinai.