LT RU PL

Strateginis planas

ĮVADAS

 

  Vilniaus lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ strateginio plano tikslas – efektyviai valdyti įstaigos veiklą, telkti įstaigos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti lopšelio-darželio veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą įstaigos vystymo(si) kryptį, prioritetus ir planuoti kaitos pokyčius.
   Rengiant lopšelio-darželio 2014–2018 metų strateginį planą vadovautasi: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Nacionaline darnaus vystymo(si) švietimo 2007–2015 m. programa, Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programomis, Vilniaus miesto strateginio plėtros plano iki 2020 m. numatytais strateginiais tikslais ir uždaviniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, Mokyklos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, kvalifikacinių seminarų ir renginių metu įgyta patirtimi, bendruomenės narių pasiūlymais bei įstaigos vykdoma veikla bei turimais ištekliais.
2014–2016 metų strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta lopšelio-darželio direktoriaus 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V- 22A „Dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ strateginio plano rengimo ir stebėsenos grupių sudarymo 2014–2018 metams“.
   Strateginio plano rengimo darbo grupės nariai: Kristina Kopanickienė – laikinai einanti direktoriaus pareigas, darbo grupės pirmininkė; Božena Šikšnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Liudmila Mitruščenkova – auklėtoja, Tatjana Valaj– auklėtoja, Lucija Lavrova – auklėtoja; Tamara Kalašnikova – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
   Rengiant Mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės principų.
   Mokyklos strateginį planą sudaro šios dalys: Įvadas, SGGS (silpnybių–silpnybių– galimybių–grėsmių) analizė, Misija ir vizija, Plano prioriteto, tikslų, uždavinių ir priemonių nusistatymas, Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra, 2014–2018 metų strateginio plano priemonių įgyvendinimo matavimo rodikliai.

 

(PILNAS DOKUMENTAS)