LT RU PL

Strateginis planas

ĮVADAS

 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“  strateginio plano tikslas – efektyviai valdyti įstaigos veiklą, telkti įstaigos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti lopšelio-darželio veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą įstaigos vystymo(si) kryptį, prioritetus ir planuoti kaitos pokyčius.

Rengiant lopšelio-darželio  2019–2023 metų strateginį planą vadovautasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų planu, Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatais, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programomis, Vilniaus miesto strateginio plėtros plano iki 2020 m. numatytais strateginiais tikslais ir uždaviniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, Mokyklos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, kvalifikacijos tobulinimo seminarų ir renginių metu įgyta patirtimi, bendruomenės narių pasiūlymais bei įstaigos vykdoma veikla bei turimais ištekliais.

20192023 metų strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta lopšelio-darželio direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V- 6  „Dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ strateginio plano rengimo ir stebėsenos grupių sudarymo 20192023 metams“.

Strateginio plano rengimo darbo grupės nariai: Kristina Kopanickienė – direktorė, Rita Stasiulevičė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės veiklos koordinavimas; Julija Mikonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  Natalija Sabaitienė – vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Tadeuša Beleninik – logopedė metodininkė, Valentina Malickaja – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Ana Zubrickienė – logopedė/ specialioji pedagogė,   Tamara Kalašnikova – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, Anastasija Gasanova – tėvų atstovė, Viktorija Persel – bendruomenės narė.

Rengiant Mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės principų.

Mokyklos strateginį planą sudaro šios dalys: įvadas, SGGS (stiprybių –silpnybių– galimybių–grėsmių) analizė, misija ir vizija, plano prioriteto, tikslų, uždavinių ir priemonių nusistatymas, strateginio plano įgyvendinimo priežiūra, 2019–2023 metų strateginio plano priemonių įgyvendinimo matavimo rodikliai.

(PILNAS DOKUMENTAS)