LT RU PL

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

                                                   2020 – 2021 m. m.

TIKSLAI:

 

UŽDAVINIAI:

 

 

Eil. Nr.

VEIKLOS KRYPTYS

VYKDYMO LAIKAS

ATSAKINGI ASMENYS

1.      

Vaiko gerovės komisijos veiklos metinio plano sudarymo aptarimas ir tvirtinimas.

2020-09

VGK pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Stasiulevičė

2.      

Susipažinimas su naujomis rekomendacijomis iš PPT dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir švietimo pagalbos vaikui gerinimo

2020-09

VGK nariai

3.      

Vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų nustatymas, vardinio sąrašo sudarymas ir suderinimas su PPT, sąrašo patvirtinimas.

2020-09

Logopedės T. Beleninik,

Zubrickienė A.

4.      

Mokinių, švietimo pagalbos gavėjų, sąrašo tvirtinimas.

2020-10

VGK pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugd. R.Stasiulevičė

5.      

Organizuoti VGK posėdžius.

Pagal poreikį

VGK pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugd. R.Stasiulevičė

6.      

VGK pasitarimai.

Pagal poreikį

VGK nariai

7.      

Dalyvauti Krizės valdymo komandos darbe.

2020-11/2021-12

R. Stasiulevičė, K. Zvonkova, A. Zubrickienė, V. Janulevičiūtė

 

 

SPECIALUSIS UGDYMAS

1.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių sąrašų tikslinimas.

Nuolat

VGK pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugd. R.Stasiulevičė

2.

Rinkti informaciją apie vaikus turinčius ugdymosi sunkumų: gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą. Aptarti įvertinimo rezultatus, skirti specialųjį ugdymą.

Nuolat

VGK nariai

3.

Tėvų konsultavimas vaiko ugdymo, elgesio klausimais.

Nuolat

VGK specialistai

4.

Rengti pažymas (5 priedas) dėl pirminio ar pakartotinio įvertinimo.

Pagal poreikį

VGK specialistai

5.

Bendradarbiauti ir konsultuotis su Vilniaus Pedagoginės-psichologinės tarnybos, Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagoginio-psichologinio centro, Vaiko Raidos centro ir kt. specialistais.

Pagal poreikį

 

VGK specialistai

6.

Teikti metodinę informaciją tėvams prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio švietimo klausimais.

Nuolat

Specialistai, mokytojos

8.

Dalyvauti Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“.

2020-2021

Specialistai

10.

Dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros projektę “Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, II etapas”

2020-2021

Specialistai

       Planą parengė – vaiko gerovės komisijos pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Stasiulevičė