LT RU PL

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2022 m.

 

TIKSLAS:

Organizuoti ir koordinuoti ugdymo procesą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinti ugdytinių asmenybės raidą.

UŽDAVINIAI:

  1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, specialiąją pedagoginę, švietėjišką ir kitą pagalbą ugdytiniams, jų tėvams, pedagogams.
  2. Sudaryti optimalias ugdymo(-si) sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
  3. Organizuoti ir dalyvauti prevenciniuose projektuose pagal numatytą lopšelio-darželio veiklą.

Eil. Nr.

VEIKLOS KRYPTYS

VYKDYMO LAIKAS

ATSAKINGI ASMENYS

I.

SVEIKOS IR SAUGIOS APLINKOS KŪRIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR

KOORDINAVIMAS

1.1

Darželio ugdytinių adaptacija grupėse

2022-09 (ir pagal poreikį metų eigoje)

VGK nariai, mokytojai

1.2

Kompleksinės pagalbos teikimas ugdytiniams, tėvams sprendžiant socialines, pedagogines problemas

Visus metus

VGK nariai, mokytojai, administracija

1.3

Sveikatos stiprinimo programos „Auk sveikai, gyvenk linksmai“ renginių įgyvendinimas

Visus metus

Mokytojai, VGK nariai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

II.

VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO (-SI) POREIKIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

2.1

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminis vertinimas ir pagalbos jiems organizavimas

Pagal poreikį

VGK nariai

2.2

Ugdymo programų pritaikymo koordinavimas ir organizavimas specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turintiems vaikams

Mokslo metų eigoje

VGK nariai

2.3

Vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų nustatymas, sąrašo sudarymas ir suderinimas su VPPT, sąrašo patvirtinimas

2022-09

Logopedės T. Beleninik, S. Krutko, A. Zubrickienė

2.4

Mokinių, švietimo pagalbos gavėjų, sąrašo tvirtinimas.

2022-10

VGK pirmininkė A. Zubrickienė

2.5

Išsamesnio/pakartotinio vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas  VPP tarnyboje     

Esant reikalui

VGK nariai

 

2.6

Pedagogų, tėvų konsultavimas, rekomendacijų rengimas dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų  pritaikymo

Visus metus

VGK nariai

III.

KRIZĖS VALDYMO PRIEMONĖS

3.1

Įvykus krizei, įvertinama įvykio aplinkybės, parengiamas krizės valdymo įstaigoje planas. Reikalingų asmenų, institucijų informavimas

Įvykus krizei

VGK nariai, įstaigos administracija

3.2

Reikalingų asmenų, institucijų informavimas

Įvykus krizei

VGK nariai, įstaigos administracija

3.3

Įvertinus situaciją, bendruomenės asmenims ar grupėms organizuojama ir teikiama reikiama pagalba

Įvykus krizei

VGK nariai, įstaigos administracija

IV.

ŠVIEČIAMOJI VEIKLA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

4.1

Įstaigoje dirbančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas, VIP narystę pedagogas.lt.

Visus metus

VGK nariai, mokytojai

4.2

Paskaitų, pokalbių organizavimas, stendinių pranešimų, atmintinių rengimas įstaigos bendruomenei sveikos gyvensenos, specialiojo ugdymo tematika

Visus metus

VGK nariai

V.

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

5.1

Bendradarbiavimas su PPT skyriumi, vaiko teisių apsaugos tarnyba, medicinos įstaigomis, visuomenės sveikatos biuru, kitomis suinteresuotomis institucijomis

Esant reikalui

VGK nariai

         

 

       Planą parengė – vaiko gerovės komisijos pirmininkė Ana Zubrickienė